• Български (България)
  • English (United Kingdom)
> >>>
.Награда в категория

Награда в категория "Доброволчество"

На 14 октомври бяха наградени над 100 души от Община Козлодуй за Деня на българската община. В категория "Доброволчество" призове получиха над тридесет доброволци, които са съдействали в различни инициативи на Община Козлодуй. Част от наградените...

Прочети още... / Read More..

.

"EVS 20 years Anniversary Event" Montreuil, Франция

Представител на МЦР-Взаимопомощ в периода от 21-ви до 23-ти септември 2016 г., взе участие от българска страна в най-голямото събитие, посветено на 20 години Европейска доброволческа служба "EVS 20 years Anniversary Event" в Montreuil, близо...

Прочети още... / Read More..

.Младежки обмен - „Общи корени – различни пътища“.

Младежки обмен - „Общи корени – различни пътища“

В периода между 09.09.2016 и 18.09.2016г. се проведе младежки обмен организиран от полската неправителствена организациа „GRUPA DZILANIA”. Домакините на събитието събраха 39 участника на възраст между 18 и 25 години, представители на 7 европейски държави:...

Прочети още... / Read More..

Младежки център за развитие - Взаимопомощ / МЦР-Взаимопомощ/ е автономна национална неправителствена структура. Сдружението има двустепенна структура - национална и клубна.

На територията на едно населено място може да има само един клуб на Сдружението.

Клубовете на сдружението нямат самостоятелна юридическа регистрация.

Клуб на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" се учредява с решение на Управителния съвет при подаване на заявление за учредяване на клуб от най-малко 5 души.

Националната структура включва координаторите на клубовете, управителния съвет и общото събрание

 

Основни цели на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" са:

· Да способства за развитието на младите хора, като ги подпомага да развият своите физически, творчески и духовни качества за добри граждани на Република България.

· Съхраняване на културата и историята на българите.

· Създаване на условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора в региона.

· Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за популяризирането на творчеството на млади таланти и за осъществяването на други дейности за откриване и подпомагане на млади творци

· Създаване на условия за популяризиране на културата и изкуствата на балканските народи и народите от Югоизточна Европа в Европа и по света.

· Създаване и поддържане на контакти с физически и юридически лица от страната и чужбина, осъществяващи дейности, сходни с тези на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ".

· Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмени и туризъм с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейкия съюз и Централна и Югоизточна Европа.

· Работа с етническите малцинства в България и на Балканите с цел подпомагане толерантността, разбирателството и сътрудничеството между балканските етноси.

· Изграждане на морални устои на гражданското общество и категории като „единство" и „лоялност".

· Създаване и развитие на динамична и конкурентноспособна инвестиционна среда

· Организиране на алтернативни младежки и граждански форми и дейности за ангажиране на свободното време

· Подпомагане развитието на качествено и приложимо в практиката образование

· Насърчаване на развитието и прилагането на съвременни и високи технологии

· Насърчаване на комуникацията, контактите и съвместните проекти в системата на Здравеопазването, както и подпомагане на повишаването на квалификацията на здравни работници

· повишаване екологичната култура на българина и опазване на околната среда

· Подпомагане на успешната Европейска интеграция на страната

· Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на социален патронаж.

 

Предметът на дейност на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" обхваща всички незабранени от закона дейности в областта на културата, образованието науката и бизнеса, включително осъществяването на допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и задачите му, както следва:

· Изграждане на обучителни центрове;

· организиране и провеждане на консултации, семинари, срещи, кръгли маси, симпозиуми, конференции, конгреси, форуми, школи, лагери, работни срещи, масови прояви - фестивали, концерти, представления и конкурси и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ".

· рекламна и издателска дейност, съставяне, издаване и разпространяване на специализирани помагала и други печатни, аудио-видео и мултимедийни носители във връзка с основните цели на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ"

· организиране на концерти, изложби и радио и телевизионни предавания и други мероприятия, съобразно целите на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ"

· организиране и провеждане на екологични, културни, спортни, художествени и бизнес мероприятия, свързани с основните цели и задачи на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ"

· финансиране на проекти на трети лица - физически и юридически,

· туроператорска дейност

· консултантска дейност, включително с местни и чуждестранни инвеститори в областта на културата, образованието, науката, здравеопазването, екологията и бизнеса.

 

Членуването в Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" е доброволно.

Член на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което приема Устава и изразява готовност да работи за целите на организацията. Член на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" се приема след подаване на молба до Председателя (за юридическите лица) или до координатора на клуба (за физическите лица).Молбата се разглежда на най-близкото заседание на Управителния съвет, който взема решение по нея.

Всеки член на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" има право:

1. Да участва в управлението на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ"

2. Да бъде информиран за неговата дейност.

3. Да ползва имуществото на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" за осъществяване целите и задачите му

4. Да се ползва от резултатите от дейността на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" съгласно разпоредбите на този Устав.

5. Да получава съдействие от координатора на клуба, в който членува, при осъществяване на дейността си.

Всяко юридическо лице, член на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ", има право да участва в Общото събрание чрез свой изрично упълномощен представител.

Членовете на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" са длъжни:

1. Да спазват разпоредбите на този Устав

2. Да плащат членски внос, размерът на който се определя с решение на Общото събрание

3. Да участват в клубните събрания и в органите, в които са избрани, освен когато уважителни причини възпрепятстват това. Юридическите лица участват в Общото събрание чрез свой представител. Юридическите лица не участват в клубни събрания.

4. Да изпълняват решенията на органите на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ"

5. Да участват в дейността на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" и да работят за осъществяване на целите му

Да издигат авторитета на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ", да помагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му или злепоставят Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ"

Акредитация по Европейска доброволческа служба: 949176914

ТОП / Back to top

Copyright © Y.D.C.M.A - ORG / "Младежки център за развитие - Взаимопомощ" / "Youth development center - Multual aid" 2017

www.kazanlak-bg.info